(MVC) MVC (2017)

Шаблон кода для роботи з DataGridView.

Це моя старенька програма від 2015-го року, яку я використовую для парсінга задач з різноманітних фрілансерских майданчиків, щоб поєднати усі задачки у одну таблу у зручному вигляді, швиденько її пролистати, та автоматично відписатися у цікаві для мене задачки. Вона виводить набагато більше інформації, що показують самі сайти, наприклад на скрині результат парсінку Upwork'а, на якому ви ніколи не побачите (наприклад) країну замовника, а я її бачу, та можу наприклад не звертати уваги на індусів та малазійців, а відразу відписуватися у більш багаті країни. Але я не буду вам описувати усього мого парсеру, це не є задача цієї сторінки, тут я лише опишу свій загальний шаблон коду для роботи з формами з мережею DataGridView.

На самій формі нічого цікавого немає, лише сама мережа, та декілька кнопок та надписів на верхньому тулбарі.Сама форма відбирає дані за допомогою Linq-to-SQL, тому щоб автоматично вирішувалося питання чистки кешу Linq-to-SQL, я зробив ось такий єкстеншен.


  1: Module LinqToSqlExtension4
  2:   ''' <summary>
  3:   ''' Return Linq-to-SQL context
  4:   ''' </summary>
  5:   ''' <typeparam name="T"></typeparam>
  6:   ''' <param name="value"></param>
  7:   ''' <param name="ClearCache">True, if need clear cache</param>
  8:   ''' <returns>Linq-to-SQL context</returns>
  9:   <System.Runtime.CompilerServices.Extension()> _
 10:   Public Function GetContext(Of T As System.Data.Linq.DataContext)(ByRef value As T, ByVal ClearCache As Boolean) As T
 11:     If value IsNot Nothing And Not ClearCache Then
 12:       Return value
 13:     Else
 14:       'create new
 15:       Dim ObjConstructors() As Reflection.ConstructorInfo = GetType(T).GetConstructors
 16:       'шукаємо CTOR без параметрів
 17:       For Each One In ObjConstructors
 18:         If One.GetParameters.Count = 0 Then
 19:           value = ObjConstructors(0).Invoke(Nothing)
 20:           Return value
 21:         End If
 22:       Next
 23:     End If
 24:   End Function
 25: End Module

Шаблон коду для роботи з DataGridView виглядає ось так.


  1: Public Class CheckForm
  2:  
  8:  
  9:   Property Start_I As Integer
 10:   Property End_I As Integer
 11:   Property MinSumm As Integer = 100
 12:   Property ZeroPrice As Boolean = False
 13:  
 14:   Dim db1 As ParserDBDataContext
 15:  
 16:   Dim TypeOfSort As Integer = 0
 17:   Dim MaxBids As Integer = 20
 18:   Dim ProjectType As Integer = 0
 19:  
 20:   Dim Projects As System.Collections.Generic.List(Of Freelancer.AllProject)
 21:   Dim WherePredicate As Expressions.Expression(Of Func(Of AllProject, Boolean))
 22:   Dim OrderPredicate As Expressions.Expression(Of Func(Of AllProject, Boolean))
 23:  
 24:   Private Sub LoadForm_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
 25:     Me.Text = Me.Text & " (" & Start_I & "-" & End_I & ")"
 26:     db1.GetContext(True)
 27:     If ZeroPrice Then
 28:       MinSummToolStripTextBox1.Text = 0
 29:       WherePredicate = Function(x As AllProject) x.Checked Is Nothing And x.BidCount < MaxBids And x.Summ = 0 And x.i >= Start_I And x.i <= End_I
 30:     Else
 31:       MinSummToolStripTextBox1.Text = MinSumm
 32:       WherePredicate = Function(x As AllProject) x.Checked Is Nothing And x.BidCount < MaxBids And x.Summ >= MinSumm And x.i >= Start_I And x.i <= End_I
 33:     End If
 34:     Projects = (db1.AllProjects.Where(WherePredicate).OrderBy(Function(X As AllProject) X.ToMySkill).ThenBy(Function(X As AllProject) X.i)).ToList
 35:     'Projects = (From X In db1.AllProjects Select X Order By X.ToMySkill, X.i Where X.Checked Is Nothing And X.BidCount < MaxBids And X.Summ >= MinSumm And X.i >= Start_I And X.i <= End_I).ToList
 36:     RowCountToolStripLabel.Text = Projects.Count
 37:     MaxBidsToolStripTextBox1.Text = MaxBids
 38:     DataGridView1.AutoGenerateColumns = False
 39:     DataGridView1.Columns(1).DataPropertyName = "Summ"
 40:     DataGridView1.Columns(2).DataPropertyName = "TimeType"
 41:     DataGridView1.Columns(3).DataPropertyName = "HourLeft"
 42:     DataGridView1.Columns(4).DataPropertyName = "BidCount"
 43:     DataGridView1.Columns(5).DataPropertyName = "Country"
 44:     DataGridView1.Columns(6).DataPropertyName = "Category"
 45:     DataGridView1.Columns(7).DataPropertyName = "Title"
 46:     DataGridView1.Columns(8).DataPropertyName = "TXT"
 47:     DataGridView1.DataSource = Projects
 48:     ProjectTypeToolStripComboBox.SelectedIndex = 0
 49:   End Sub
 50:  
 51:   Private Sub DataGridView1_DataBindingComplete(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewBindingCompleteEventArgs) Handles DataGridView1.DataBindingComplete
 52:  
 53:     For i As Integer = 0 To Projects.Count - 1
 54:       DataGridView1.Rows(i).Cells(0).ToolTipText = Projects(i).i
 55:       DataGridView1.Rows(i).Cells(1).ToolTipText = Projects(i).Category
 56:       DataGridView1.Rows(i).Cells(2).ToolTipText = Projects(i).Category
 57:       DataGridView1.Rows(i).Cells(3).ToolTipText = Projects(i).Category
 58:       DataGridView1.Rows(i).Cells(4).ToolTipText = Projects(i).Category
 59:       DataGridView1.Rows(i).Cells(5).ToolTipText = Projects(i).Country
 60:       DataGridView1.Rows(i).Cells(6).ToolTipText = DataGridView1.Rows(i).Cells(5).Value
 61:       '
 62:       Dim Style1 = New DataGridViewCellStyle()
 63:       Dim Blue As Integer = CInt(Math.Max(0, DataGridView1.Rows(i).Cells(3).Value)) * 10
 64:       If Blue > 255 Then Blue = 255
 65:       Style1.BackColor = Color.FromArgb(255, 255, Blue)
 66:       DataGridView1.Rows(i).Cells(3).Style = Style1
 67:       '
 68:       Dim Style2 = New DataGridViewCellStyle()
 69:       Dim Red As Integer = 350 - CInt(Math.Max(0, DataGridView1.Rows(i).Cells(1).Value))
 70:       If Red > 255 Then
 71:         Red = 255
 72:       ElseIf Red < 0 Then
 73:         Red = 0
 74:       End If
 75:       Style2.BackColor = Color.FromArgb(Red, 255, 255)
 76:       DataGridView1.Rows(i).Cells(1).Style = Style2
 77:       '
 78:       Dim Style3 = New DataGridViewCellStyle()
 79:       Dim Green As Integer = CInt(DataGridView1.Rows(i).Cells(4).Value) * 20
 80:       If Green > 255 Then Green = 255
 81:       Style3.BackColor = Color.FromArgb(255, Green, 255)
 82:       DataGridView1.Rows(i).Cells(4).Style = Style3
 83:       '
 84:       Dim Style4 = New DataGridViewCellStyle()
 85:       Dim Style41 = New DataGridViewCellStyle()
 86:       Style41.BackColor = Color.FromArgb(0, 255, 0)
 87:       Dim Style42 = New DataGridViewCellStyle()
 88:       Style42.BackColor = Color.FromArgb(0, 0, 255)
 89:       Dim Style43 = New DataGridViewCellStyle()
 90:       Style43.BackColor = Color.FromArgb(0, 128, 128)
 91:       If Projects(i).ProjectType = 2 Then
 92:         DataGridView1.Rows(i).Cells(0).Style = Style41
 93:       ElseIf Projects(i).ProjectType = 1 Then
 94:         DataGridView1.Rows(i).Cells(0).Style = Style42
 95:       ElseIf Projects(i).ProjectType = 3 Then
 96:         DataGridView1.Rows(i).Cells(0).Style = Style43
 97:       End If
 98:       '
 99:       If SearchToolStripTextBox.Text <> "" Then
 100:         Dim Style5 = New DataGridViewCellStyle()
 101:         Style5.BackColor = Color.FromArgb(255, 128, 128)
 102:         If DataGridView1.Rows(i).Cells(7).Value IsNot Nothing And DataGridView1.Rows(i).Cells(8).Value IsNot Nothing Then
 103:           If DataGridView1.Rows(i).Cells(7).Value.ToString.ToLower.Contains(SearchToolStripTextBox.Text.ToLower) Or DataGridView1.Rows(i).Cells(8).Value.ToString.ToLower.ToLower.Contains(SearchToolStripTextBox.Text.ToLower) Then
 104:             DataGridView1.Rows(i).Cells(8).Style = Style5
 105:           End If
 106:         End If
 107:       End If
 108:     Next
 109:   End Sub
 110:  
 111:  
 112:   Private Sub DataGridView1_CellContentDoubleClick(sender As System.Object, e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellContentDoubleClick
 113:     If e.RowIndex >= 0 And e.ColumnIndex >= 6 Then
 114:       Process.Start("C:\Program Files\Mozilla Firefox\Firefox.exe", Projects(e.RowIndex).URL)
 115:     ElseIf e.RowIndex = -1 And e.ColumnIndex <= 6 Then
 116:       Rebind(e.ColumnIndex, False)
 117:     Else
 118:       ParsePage(e.RowIndex)
 119:     End If
 120:   End Sub
 121:  
 122:   Private Sub DelToolStripButton1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles DelToolStripButton1.Click
 123:     For i As Integer = 0 To DataGridView1.Rows.Count - 1
 124:       Dim Check1 As Boolean = Convert.ToBoolean(CType(DataGridView1.Rows(i).Cells(0), DataGridViewCheckBoxCell).Value)
 125:       If Check1 Then
 126:         Debug.Print(i)
 127:         Dim DelNum As Integer = CInt(DataGridView1.Rows(i).Cells(0).ToolTipText)
 128:         Dim DelOne = (From X In db1.AllProjects Select X Where X.i = DelNum).ToList
 129:         If DelOne.Count > 0 Then
 130:           DelOne(0).Checked = 1
 131:           db1.SubmitChanges()
 132:         End If
 133:       End If
 134:     Next
 135:     db1.SubmitChanges()
 136:     Rebind(TypeOfSort, True)
 137:   End Sub
 138:  
 139:   Function ParseRestTime(One As String) As String
 140:     Dim Pos3 As Integer = One(8).ToString.IndexOf(">")
 141:     Dim Pos4 As Integer = One(8).ToString.IndexOf("<", Pos3)
 142:     Return One.Substring(Pos3, Pos4 - Pos3)
 143:   End Function
 144:  
 145:   Private Sub MaxBidsToolStripTextBox1_TextChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles MaxBidsToolStripTextBox1.TextChanged
 146:     If Integer.TryParse(MaxBidsToolStripTextBox1.Text, MaxBids) And Integer.TryParse(MinSummToolStripTextBox1.Text, MinSumm) Then
 147:       If DataGridView1.DataSource IsNot Nothing Then
 148:         Rebind(TypeOfSort, False)
 149:       End If
 150:     End If
 151:   End Sub
 152:  
 153:   Private Sub MinSummToolStripTextBox1_TextChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles MinSummToolStripTextBox1.TextChanged
 154:     If Integer.TryParse(MaxBidsToolStripTextBox1.Text, MaxBids) And Integer.TryParse(MinSummToolStripTextBox1.Text, MinSumm) Then
 155:       If DataGridView1.DataSource IsNot Nothing Then
 156:         Rebind(TypeOfSort, False)
 157:       End If
 158:     End If
 159:   End Sub
 160:  
 167:  
 168:   Private Sub RefreshToolStripButton_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles RefreshToolStripButton.Click
 169:     Rebind(TypeOfSort, False)
 170:   End Sub
 171:  
 172:   Private Sub ProjectTypeToolStripComboBox_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles ProjectTypeToolStripComboBox.SelectedIndexChanged
 173:     ProjectType = ProjectTypeToolStripComboBox.SelectedIndex
 174:   End Sub
 175:  
 176:   Private Sub DataGridView1_CellContentClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellContentClick
 177:     Dim GridView = DirectCast(sender, DataGridView)
 178:     If TypeOf GridView.Columns(e.ColumnIndex) Is DataGridViewButtonColumn AndAlso e.RowIndex >= 0 Then
 179:       Dim CurCell = CType(GridView.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex), DataGridViewButtonCell)
 180:       Dim Style4 = New DataGridViewCellStyle()
 181:       Style4.BackColor = Color.FromArgb(60, 160, 100)
 182:       CurCell.Style = Style4
 183:       Dim DB_I As Integer = CInt(CType(GridView.Rows(e.RowIndex).Cells(0), DataGridViewCheckBoxCell).ToolTipText)
 184:       Dim OneDbRow As Freelancer.AllProject = (From Z In Projects Select Z Where Z.i = DB_I).First
 185:       Dim X As New CheckFormDetails
 186:       X.ShowTxt = OneDbRow.TXT
 187:       X.Title = OneDbRow.Title
 188:       X.URL = OneDbRow.URL
 189:       X.Show()
 190:     End If
 191:   End Sub
 192:  
 193:  
 194:   Sub Rebind(ByVal ColumnIndex As Integer, ByVal FullReload As Boolean)
 195:     Dim CurCursor = Me.Cursor
 196:     Me.Cursor = Cursors.WaitCursor
 197:     If FullReload Then
 198:       If ProjectType = 0 Then
 199:         If ZeroPrice Then
 200:           WherePredicate = Function(x As AllProject) x.Checked Is Nothing And x.BidCount < MaxBids And x.Summ = 0 And x.i >= Start_I And x.i <= End_I
 201:         Else
 202:           WherePredicate = Function(x As AllProject) x.Checked Is Nothing And x.BidCount < MaxBids And x.Summ >= MinSumm And x.i >= Start_I And x.i <= End_I
 203:         End If
 204:         Select Case ColumnIndex
 205:           Case 0
 206:             Projects = (db1.AllProjects.Where(WherePredicate).OrderBy(Function(X As AllProject) X.ToMySkill).ThenBy(Function(X As AllProject) X.i)).ToList
 207:             TypeOfSort = 0
 208:           Case 1
 209:             OrderPredicate = Function(X As AllProject) X.Summ
 210:             TypeOfSort = 1
 211:           Case 2
 212:             OrderPredicate = Function(X As AllProject) X.TimeType
 213:             TypeOfSort = 2
 214:           Case 3
 215:             OrderPredicate = Function(X As AllProject) X.HourLeft
 216:             TypeOfSort = 3
 217:           Case 4
 218:             OrderPredicate = Function(X As AllProject) X.BidCount
 219:             TypeOfSort = 4
 220:           Case 5
 221:             OrderPredicate = Function(X As AllProject) X.Checked
 222:             TypeOfSort = 5
 223:           Case 6
 224:             OrderPredicate = Function(X As AllProject) X.Category
 225:             TypeOfSort = 6
 226:         End Select
 227:         Projects = (db1.AllProjects.Where(WherePredicate).OrderBy(OrderPredicate)).ToList
 228:       Else
 229:         If ZeroPrice Then
 230:           WherePredicate = Function(x As AllProject) x.Checked Is Nothing And x.BidCount < MaxBids And x.Summ = 0 And x.i >= Start_I And x.i <= End_I And x.ProjectType = ProjectType
 231:         Else
 232:           WherePredicate = Function(x As AllProject) x.Checked Is Nothing And x.BidCount < MaxBids And x.Summ >= MinSumm And x.i >= Start_I And x.i <= End_I And x.ProjectType = ProjectType
 233:         End If
 234:         Select Case ColumnIndex
 235:           Case 0
 236:             Projects = (db1.AllProjects.Where(WherePredicate).OrderBy(Function(X As AllProject) X.ToMySkill).ThenBy(Function(X As AllProject) X.i)).ToList
 237:             TypeOfSort = 0
 238:           Case 1
 239:             OrderPredicate = Function(X As AllProject) X.Summ
 240:             TypeOfSort = 1
 241:           Case 2
 242:             OrderPredicate = Function(X As AllProject) X.TimeType
 243:             TypeOfSort = 2
 244:           Case 3
 245:             OrderPredicate = Function(X As AllProject) X.HourLeft
 246:             TypeOfSort = 3
 247:           Case 4
 248:             OrderPredicate = Function(X As AllProject) X.BidCount
 249:             TypeOfSort = 4
 250:           Case 5
 251:             OrderPredicate = Function(X As AllProject) X.Checked
 252:             TypeOfSort = 5
 253:           Case 6
 254:             OrderPredicate = Function(X As AllProject) X.Category
 255:             TypeOfSort = 6
 256:         End Select
 257:         Projects = (db1.AllProjects.Where(WherePredicate).OrderBy(OrderPredicate)).ToList
 258:       End If
 259:     Else
 260:       If ProjectType = 0 Then
 261:         Select Case ColumnIndex
 262:           Case 0
 263:             Projects = (From X In Projects Select X Order By X.ToMySkill, X.i Where X.Checked Is Nothing And X.BidCount < MaxBids And X.Summ >= MinSumm).ToList
 264:             TypeOfSort = 0
 265:           Case 1
 266:             Projects = (From X In Projects Select X Order By X.Summ Where X.Checked Is Nothing And X.BidCount < MaxBids And X.Summ >= MinSumm).ToList
 267:             TypeOfSort = 1
 268:           Case 2
 269:             Projects = (From X In Projects Select X Order By X.TimeType Where X.Checked Is Nothing And X.BidCount < MaxBids And X.Summ >= MinSumm).ToList
 270:             TypeOfSort = 2
 271:           Case 3
 272:             Projects = (From X In Projects Select X Order By X.HourLeft Where X.Checked Is Nothing And X.BidCount < MaxBids And X.Summ >= MinSumm).ToList
 273:             TypeOfSort = 3
 274:           Case 4
 275:             Projects = (From X In Projects Select X Order By X.BidCount Where X.Checked Is Nothing And X.BidCount < MaxBids And X.Summ >= MinSumm).ToList
 276:             TypeOfSort = 4
 277:           Case 5
 278:             Projects = (From X In Projects Select X Order By X.Country Where X.Checked Is Nothing And X.BidCount < MaxBids And X.Summ >= MinSumm).ToList
 279:             TypeOfSort = 5
 280:           Case 6
 281:             Projects = (From X In Projects Select X Order By X.Category Where X.Checked Is Nothing And X.BidCount < MaxBids And X.Summ >= MinSumm).ToList
 282:             TypeOfSort = 6
 283:         End Select
 284:       Else
 285:         Select Case ColumnIndex
 286:           Case 0
 287:             Projects = (From X In Projects Select X Order By X.ToMySkill, X.i Where X.Checked Is Nothing And X.BidCount < MaxBids And X.Summ >= MinSumm And X.ProjectType = ProjectType).ToList
 288:             TypeOfSort = 0
 289:           Case 1
 290:             Projects = (From X In Projects Select X Order By X.Summ Where X.Checked Is Nothing And X.BidCount < MaxBids And X.Summ >= MinSumm And X.ProjectType = ProjectType).ToList
 291:             TypeOfSort = 1
 292:           Case 2
 293:             Projects = (From X In Projects Select X Order By X.TimeType Where X.Checked Is Nothing And X.BidCount < MaxBids And X.Summ >= MinSumm And X.ProjectType = ProjectType).ToList
 294:             TypeOfSort = 2
 295:           Case 3
 296:             Projects = (From X In Projects Select X Order By X.HourLeft Where X.Checked Is Nothing And X.BidCount < MaxBids And X.Summ >= MinSumm And X.ProjectType = ProjectType).ToList
 297:             TypeOfSort = 3
 298:           Case 4
 299:             Projects = (From X In Projects Select X Order By X.BidCount Where X.Checked Is Nothing And X.BidCount < MaxBids And X.Summ >= MinSumm And X.ProjectType = ProjectType).ToList
 300:             TypeOfSort = 4
 301:           Case 5
 302:             Projects = (From X In Projects Select X Order By X.Country Where X.Checked Is Nothing And X.BidCount < MaxBids And X.Summ >= MinSumm And X.ProjectType = ProjectType).ToList
 303:             TypeOfSort = 5
 304:           Case 6
 305:             Projects = (From X In Projects Select X Order By X.Category Where X.Checked Is Nothing And X.BidCount < MaxBids And X.Summ >= MinSumm And X.ProjectType = ProjectType).ToList
 306:             TypeOfSort = 6
 307:         End Select
 308:       End If
 309:     End If
 310:  
 311:     DataGridView1.DataSource = Projects
 312:     RowCountToolStripLabel.Text = Projects.Count
 313:     Me.Cursor = CurCursor
 314:   End Sub
 315:  
 316:   Private Sub CheckAll_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CheckAll.Click
 317:     For Each One In Projects
 318:       One.Checked = 1
 319:     Next
 320:     db1.SubmitChanges()
 321:     Me.Close()
 322:   End Sub
 323: End Class

Сама форма працює на Expression-функції, яка відбирає дані з бази по параметрам, які задаються в момент виклика форми. Спочатку цей код був зроблений на статичних linq, але як раз у цьму році я трохи зробив модифікацію цьєї форми та додав у код WherePredicate. Бо без цього виклик форми був невдалий. А виглядає виклик ось так. 120:  
 121:   Dim ZeroPrice As Boolean = False
 122:   Private Sub CheckProjectToolStripButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CheckProjectToolStripButton.Click
 123:     Dim ShowCount As Integer = CInt(ToRowI.Text) - CInt(FromRowI.Text)
 124:     If CInt(ShowCount <= 1000) Then
 125:       GoTo RunShow
 126:     End If
 127:     Dim Res As MsgBoxResult = MsgBox("Are you sure?", MsgBoxStyle.OkCancel, "Display " & ShowCount & " rows")
 128:     If Res = MsgBoxResult.Ok Then
 129: RunShow:
 130:       Dim CheckForm_Instance As New CheckForm
 131:       CheckForm_Instance.ZeroPrice = ZeroPrice
 132:       CheckForm_Instance.Start_I = CInt(FromRowI.Text)
 133:       CheckForm_Instance.End_I = CInt(ToRowI.Text)
 134:       CheckForm_Instance.MinSumm = CInt(MinSummToolStripTextBox1.Text)
 135:       CheckForm_Instance.ShowDialog()
 136:       RefreshCounterToolStripButton1_Click(Nothing, Nothing)
 137:     End If
 138:   End Sub
 139:  
 497:   Private Sub FromMinProceToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles FromMinProceToolStripMenuItem.Click
 498:     ZeroPrice = False
 499:   End Sub
 500:  
 501:   Private Sub ZeroPriceToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ZeroPriceToolStripMenuItem.Click
 502:     ZeroPrice = True
 503:   End SubThis is another simple program with DataGridView, it can organize your URL, order it and set color mark various URL, story login/password and comment for various sites. Structure of grid form controls please see below.And this is full code of grid form.


  1: Imports System.Windows.Forms
  2:  
  3: Public Class StartForm
  4:  
  5:   Dim FF As New Firefox
  6:   Public db1 As New Url_DB
  7:   Dim Rows As List(Of Site) = db1.Sites.OrderBy(Function(X) X.Pos).ToList
  8:   Dim EditFormInstance As New EditForm
  9:  
 10:   Public Enum nColumn
 11:     FF = 0
 12:     Color = 1
 13:     Down = 2
 14:     Up = 3
 15:     URL = 4
 16:     Login = 5
 17:     Comment = 6
 18:     Edit = 7
 19:     Del = 8
 20:   End Enum
 21:  
 22:   Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
 23:     DataGridView1.AutoGenerateColumns = False
 24:     DataGridView1.DataSource = Rows
 25:   End Sub
 26:  
 27:   Private Sub DataGridView1_CellFormatting(sender As Object, e As DataGridViewCellFormattingEventArgs)
 28:     Dim senderGrid = DirectCast(sender, DataGridView)
 29:     Dim ColorStyle = New DataGridViewCellStyle()
 30:       ColorStyle.BackColor = ColorRestore(Rows(e.RowIndex).Color)
 31:       Dim CurCell As DataGridViewCell = senderGrid(e.ColumnIndex, e.RowIndex)
 32:     If e.ColumnIndex = nColumn.URL Then
 33:       CurCell.ToolTipText = senderGrid(nColumn.Comment, e.RowIndex).Value
 34:       CurCell.Style = ColorStyle
 35:     ElseIf e.ColumnIndex = nColumn.Login Then
 36:       CurCell.ToolTipText = senderGrid(nColumn.Comment, e.RowIndex).Value
 37:       CurCell.Style = ColorStyle
 38:     ElseIf e.ColumnIndex = nColumn.Comment Then
 39:       CurCell.ToolTipText = senderGrid(nColumn.Comment, e.RowIndex).Value
 40:       CurCell.Style = ColorStyle
 41:     ElseIf e.ColumnIndex = nColumn.Color Then
 42:       CurCell.ToolTipText = Rows(e.RowIndex).Color
 43:     ElseIf e.ColumnIndex = nColumn.ff Then
 44:       CurCell.ToolTipText = Rows(e.RowIndex).I
 45:     ElseIf e.ColumnIndex = nColumn.Up Or e.ColumnIndex = nColumn.Down Then
 46:       CurCell.ToolTipText = Rows(e.RowIndex).Pos
 47:     ElseIf e.ColumnIndex = nColumn.Edit Or e.ColumnIndex = nColumn.Del Then
 48:       CurCell.ToolTipText = Rows(e.RowIndex).URL
 49:     End If
 50:  
 51:   End Sub
 52:  
 53:   Private Sub BtAdd_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles BtAdd.Click
 54:     EditFormInstance.EditMode = False
 55:     EditFormInstance.ShowDialog()
 56:   End Sub
 57:  
 58:   Private Sub ButtonGo_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ButtonGo.Click
 59:     For Each OneRow As DataGridViewRow In DataGridView1.Rows
 60:       Dim Check1 As DataGridViewCheckBoxCell = OneRow.Cells(nColumn.FF)
 61:       If Check1.Value Then
 62:         FF.OpenFirefoxInNewTab(OneRow.Cells(nColumn.URL).Value)
 63:       End If
 64:     Next
 65:   End Sub
 66:  
 67:   Private Sub DataGridView1_CellContentClick(sender As Object, e As DataGridViewCellEventArgs)
 68:     If e.RowIndex >= 0 Then
 69:       Dim senderGrid = DirectCast(sender, DataGridView)
 70:       Dim CurRow = Rows(e.RowIndex)
 71:       If TypeOf senderGrid.Columns(e.ColumnIndex) Is DataGridViewCheckBoxColumn AndAlso e.ColumnIndex = nColumn.FF Then
 72:         Dim Check1 As DataGridViewCheckBoxCell = senderGrid(e.ColumnIndex, e.RowIndex)
 73:         Check1.Value = Not Check1.Value
 74:       ElseIf TypeOf senderGrid.Columns(e.ColumnIndex) Is DataGridViewImageColumn AndAlso e.ColumnIndex = nColumn.Color Then
 75:         ColorClick(CurRow)
 76:       ElseIf TypeOf senderGrid.Columns(e.ColumnIndex) Is DataGridViewImageColumn AndAlso e.ColumnIndex = nColumn.Up Then
 77:         UpClick(CurRow)
 78:       ElseIf TypeOf senderGrid.Columns(e.ColumnIndex) Is DataGridViewImageColumn AndAlso e.ColumnIndex = nColumn.Down Then
 79:         DownClick(CurRow)
 80:       ElseIf TypeOf senderGrid.Columns(e.ColumnIndex) Is DataGridViewImageColumn AndAlso e.ColumnIndex = nColumn.Edit Then
 81:         EditClick(CurRow)
 82:       ElseIf TypeOf senderGrid.Columns(e.ColumnIndex) Is DataGridViewImageColumn AndAlso e.ColumnIndex = nColumn.Del Then
 83:         DelClick(CurRow)
 84:       ElseIf TypeOf senderGrid.Columns(e.ColumnIndex) Is DataGridViewLinkColumn AndAlso e.ColumnIndex = nColumn.URL Then
 85:         UrlClick(CurRow)
 86:       ElseIf TypeOf senderGrid.Columns(e.ColumnIndex) Is DataGridViewTextBoxColumn AndAlso e.ColumnIndex = nColumn.Login Then
 87:         LoginClick(CurRow)
 88:       ElseIf TypeOf senderGrid.Columns(e.ColumnIndex) Is DataGridViewTextBoxColumn AndAlso e.ColumnIndex = nColumn.Comment Then
 89:         CommentClick(CurRow)
 90:       End If
 91:     End If
 92:   End Sub
 93:  
 94:   Sub ColorClick(CurRow As Site)
 95:     Dim ColorForm As New ColorDialog
 96:     If ColorForm.ShowDialog = DialogResult.OK Then
 97:       CurRow.Color = String.Format("{0:X2}", ColorForm.Color.R) & String.Format("{0:X2}", ColorForm.Color.G) & String.Format("{0:X2}", ColorForm.Color.B)
 98:       db1.SaveChanges()
 99:       DataGridView1.Refresh()
 100:     End If
 101:   End Sub
 102:  
 103:   Function ColorRestore(RGB As String) As Color
 104:     If RGB <> "" Then
 105:       Dim R As Integer = Convert.ToUInt32(Mid(RGB, 1, 2), 16)
 106:       Dim G As Integer = Convert.ToUInt32(Mid(RGB, 3, 2), 16)
 107:       Dim B As Integer = Convert.ToUInt32(Mid(RGB, 5, 2), 16)
 108:       Return Color.FromArgb(R, G, B)
 109:     Else
 110:       Return Color.White
 111:     End If
 112:  
 113:   End Function
 114:  
 115:  
 116:   Sub UpClick(CurRow As Site)
 117:     If CurRow.Pos Is Nothing Then CurRow.Pos = CurRow.I
 118:     Dim R As Site = Rows.Where(Function(X) X.I = CurRow.I).FirstOrDefault
 119:     R.Pos = CurRow.Pos - 1
 120:     db1.SaveChanges()
 121:     Rows = db1.Sites.OrderBy(Function(X) X.Pos).ToList
 122:     DataGridView1.DataSource = Rows
 123:     DataGridView1.Refresh()
 124:   End Sub
 125:  
 126:   Sub DownClick(CurRow As Site)
 127:     If CurRow.Pos Is Nothing Then CurRow.Pos = CurRow.I
 128:     Dim R As Site = Rows.Where(Function(X) X.I = CurRow.I).FirstOrDefault
 129:     R.Pos = CurRow.Pos + 1
 130:     db1.SaveChanges()
 131:     Rows = db1.Sites.OrderBy(Function(X) X.Pos).ToList
 132:     DataGridView1.DataSource = Rows
 133:     DataGridView1.Refresh()
 134:   End Sub
 135:  
 136:   Sub EditClick(CurRow As Site)
 137:     EditFormInstance.EditMode = True
 138:     EditFormInstance.CurEditRow = CurRow
 139:     EditFormInstance.URLTextBox.Text = CurRow.URL
 140:     EditFormInstance.LoginTextBox.Text = CurRow.Login
 141:     EditFormInstance.PassTextBox.Text = CurRow.Pass
 142:     EditFormInstance.CommentRichTextBox.Text = CurRow.Comment
 143:     EditFormInstance.ShowDialog()
 144:     DataGridView1.Refresh()
 145:   End Sub
 146:  
 147:   Sub DelClick(CurRow As Site)
 148:     Dim R As Site = Rows.Where(Function(X) X.I = CurRow.I).FirstOrDefault
 149:     db1.Sites.Remove(R)
 150:     db1.SaveChanges()
 151:     Rows = db1.Sites.OrderBy(Function(X) X.Pos).ToList
 152:     DataGridView1.DataSource = Rows
 153:     DataGridView1.Refresh()
 154:   End Sub
 155:  
 156:   Sub UrlClick(CurRow As Site)
 157:     FF.OpenFirefoxInNewTab(CurRow.URL)
 158:   End Sub
 159:  
 160:   Sub LoginClick(CurRow As Site)
 161:     EditClick(CurRow)
 162:   End Sub
 163:  
 164:   Sub CommentClick(CurRow As Site)
 165:     EditClick(CurRow)
 166:   End Sub
 167:  
 168: End Class


Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21
Link to this page: http://www.vb-net.com/DataGridView/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>