(NET) NET (2015)

DataGridView-редактор параметрів програми.

Параметри роботи десктопних програм можна зберігати у реестрі (Простий сервіс реестра для зберігання вводу користувача десктопних прог), але зберігати там багато даних незручно, тому можна зберігати у реестрі лише лінк на файл з параметрами. До того ж, можна зробити достатньо зручний редактор параметрів на базі DataGridView, саме тих параметрів, що потрібні конкретному юзеру для роботи. Нище я покажу свій шаблон коду, як це робиться.I.

Цей типовий шаблон декстопних програм починається з якогось файліку з параметрами роботи програми, який існує у проєкті.У кінцевому вигляді, у моєму випадку цей файлік використовується як довідник, він у відкритому текстовому вигляді використувується бекапиться разом з усіма даними юзера, до того ж треба надати юзеру можливість найпростішим засобом редактувати цей справочник, додавати або видаляти записи. Це, власно кажучи, і є умови використання цього патерна.Лінк на довідник зберігається у реестрі.Коли перша форма завантажуєтся, лінк на цей файлік вичитується з реестра у змінну, та у подальшому використовується на наступних формах.


  5: Public Class LoginForm
 ...  
 13:   Public Shared UrlTypeFileName As String
 14:  
 15:   Private Sub LoginForm_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
 ...  
 20:     UrlTypeFileName = MyRegistry.GetValue(Of String)("UrlTypeFileName")

Власне код використання цього довідника у Combox'і другої форми виглядає ось так.


 54:   Public Sub TypeComboBox_Refresh()
 55:     Dim UrlTypeFileLines = IO.File.ReadAllLines(LoginForm.UrlTypeFileName)
 56:     RowType = New List(Of String)(UrlTypeFileLines)
 57:     TypeComboBox.ComboBox.DataSource = RowType
 ...  
 60:   End Sub

Оскільки прога ставиться у Program Files, де змінювати файли заборонено, а по умовам цей файлік треба дозволити змінювати юзеру, нам потрібно десь вставити код, який при першому запуску програми скопірує цей файлік у каталог, де його редактовання не заборонено.


 46:   Function GetUrlTypeFileName() As String
 47:     Dim LocalTmpPath As String = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.LocalApplicationData)
 48:     Dim TempAppDirectory As String = IO.Path.Combine(LocalTmpPath, Application.ProductName)
 49:     If My.Computer.FileSystem.DirectoryExists(TempAppDirectory) Then
 50:       My.Computer.FileSystem.CreateDirectory(TempAppDirectory)
 51:     End If
 52:     Return IO.Path.Combine(TempAppDirectory, "Type.txt")
 53:   End Function
 54:  
 56:   Sub FirstStart()
 57:     UrlTypeFileName = GetUrlTypeFileName()
 58:     My.Computer.FileSystem.CopyFile(IO.Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, "Type.txt"), UrlTypeFileName)
 59:     MyRegistry.SetValue("UrlTypeFileName",UrlTypeFileName)
 ...  
 63:   End Sub

First start тут відрацьовує при першому завантаженню програми, у кінцевому вигляді це визначається по відсутністі у реестре ключей, пов'язаних з програмою, і файлік копірується у доступне для редактування місце..II.

Тепер, коли ми знаємо, що це за файлік, як він використовується, та як він з'явився у TempDirectory нашої програми, давайте з'ясуємо як користувач програми може його змінювати.

Тобто зараз ми подивимося на код форми редактора, а щоб ви зрозуміли імена зміних, я вам їх покажу на скрині. Також ось вам налаштування DataGridView у дізайнері. 298:     '
 299:     'DataGridView1
 300:     '
 301:     Me.DataGridView1.AutoSizeColumnsMode = System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 302:     Me.DataGridView1.AutoSizeRowsMode = System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeRowsMode.AllCells
 303:     Me.DataGridView1.ColumnHeadersBorderStyle = System.Windows.Forms.DataGridViewHeaderBorderStyle.[Single]
 304:     Me.DataGridView1.ColumnHeadersHeightSizeMode = System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize
 305:     Me.DataGridView1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill
 306:     Me.DataGridView1.Location = New System.Drawing.Point(0, 0)
 307:     Me.DataGridView1.MultiSelect = False
 308:     Me.DataGridView1.Name = "DataGridView1"
 309:     Me.DataGridView1.RowHeadersVisible = False
 310:     Me.DataGridView1.SelectionMode = System.Windows.Forms.DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 311:     Me.DataGridView1.Size = New System.Drawing.Size(267, 170)
 312:     Me.DataGridView1.TabIndex = 0

І ось, нарешті, ми дойшли до самого цікавого, до коду редактора. Тут все починається з окремого файліку, бо безпосередньо завантажити текстовий файлік як біндінг DataGridView неможливо, тому що String має лише один параметр - length, і DatagridView прибіндиться лише до цього свойства.

Тому у першу чергу нам доведеться зробити окремий клас StringValue, у якого буде свойство Value, до якого можна прібіндити DataGrivView.


  1: Public Class StringValue
  2:   Private _value As String
  3:   Public Sub New(ByVal s As String)
  4:     _value = s
  5:   End Sub
  6:  
  7:   Public Property Value As String
  8:     Get
  9:       Return _value
 10:     End Get
 11:     Set(ByVal value As String)
 12:       _value = value
 13:     End Set
 14:   End Property
 15: End Class

Лише тепер можна визначити список для біндінга, вичитати файл з того місяці, яке зафіксовано у нас на першої формі, як лінк на файлік-довідник (LoginForm.UrlTypeFileName) у TempDirectory програми, який ми бажаємо редактувати, зробити перетворення текста у список StringValue у стрічці 141 за допомогою Action у ForEach, та нарешті завантажити BindingList(Of StringValue) у DataGridView (у стрічці 39).


 ...  
  6: Public Class Setting
 ...  
  9:   Public Property DataSource As BindingList(Of StringValue)
 ...  
 12:   Private Sub Setting_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
 ...  
 38:     DataSource = ReadUrlTypeFile(LoginForm.UrlTypeFileName)
 39:     DataGridView1.DataSource = DataSource
 40:   End Sub
 ...   
 137:   Function ReadUrlTypeFile(FileName As String) As BindingList(Of StringValue)
 138:     Dim KeyFile = IO.File.ReadAllLines(FileName)
 139:     Dim KeyList = New List(Of String)(KeyFile)
 140:     Dim KeyValueList = New BindingList(Of StringValue)
 141:     KeyList.ForEach(Sub(Y) KeyValueList.Add(New StringValue(Y)))
 142:     Return KeyValueList
 143:   End Function
 144:  

Ось, нарешті обробка трьох евентів, по трьом кнопках - Add/Remove/Save - які розміщені нан тулбарі над DataGridView.


 172:   Private Sub AddToolStripButton_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles AddToolStripButton.Click
 173:     DataSource.Add(New StringValue(""))
 174:     DataGridView1.EditEndRow
 175:   End Sub
 176:  
 177:   Private Sub RemoveToolStripButton_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles RemoveToolStripButton.Click
 178:     If DataGridView1.SelectedRows.Count > 0 Then
 179:       DataGridView1.Rows.RemoveAt(DataGridView1.SelectedRows(0).Index)
 180:     End If
 181:   End Sub
 182:  
 183:   Private Sub SaveToolStripButton_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles SaveToolStripButton.Click
 184:     Dim TxtResult As New Text.StringBuilder
 185:     For Each One As StringValue In DataSource
 186:       TxtResult.AppendLine(One.Value)
 187:     Next
 188:     My.Computer.FileSystem.WriteAllText(LoginForm.UrlTypeFileName, TxtResult.ToString, False)
 189:     If StartForm IsNot Nothing Then
 190:       StartForm.TypeComboBox_Refresh()
 191:     End If
 192:     AutoClosingMessageBox.Show("Saved")
 193:   End Sub

Але це все не все, по-перше у стрічці 192 викликається AutoClosingMessageBox, який на короткий час вспливає та звертає увагу юзера, що нові дані збережені. Ця бібліотечка ставиться з https://www.nuget.org/packages/AutoClosingMessageBox/.

А по-друге у стрічці тут є важлива Extension-функція EditEndRow, яка фіксує фокус ввода у поле ввода при введенні нових даних.

Як будь-яка Extension-функция, вона визначається у окремому модулі, і виглядає вона ось так.


  1: Imports System.Runtime.CompilerServices
  2:  
  3: Module Extensions4
  4:   <Extension()>
  5:   Sub EditEndRow(Grid As DataGridView)
  6:     Grid.ClearSelection()
  7:     Grid.Rows(Grid.Rows.Count - 1).Selected = True
  8:     Grid.CurrentCell = Grid(0, Grid.Rows.Count - 1)
  9:     Grid.CurrentCell.Selected = True
 10:     Grid.FirstDisplayedScrollingRowIndex = Grid.Rows.Count - 1
 11:     Grid.Focus()
 12:     Grid.BeginEdit(False)
 13:   End Sub
 14: End Module


<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>