(MVC) MVC (2017 год)

Cайтік з web-сервісом, специфічнім membership-провайдером та даними Excel.

У минулому році я виконав безліч проєктів, двадцять з яких я описав тут Опис двадцяти моїх дрібних фрілансерских проєктів 2016-го року, у новому 2017-му року - не меньше, частину з яких я описав ось тут 2017, а на цій сторінці я опищу це один невеличкий сайтік, фактично зроблений за один день. Цей сайтік має три компонента, які можуть кого-небудь зацікавити:

1. Спеціфічний membership-провайдер, який працює без SQL-серверу, а саме по логинам у конфигу.

З точки зору авторизації у цьому конфигу задані три важливі речі:


  1: <configuration>
  2: .....
  3:  <system.web>
  4:   <customErrors mode="Off"/>
  5:   <compilation debug="true" strict="false" explicit="true" targetFramework="4.0">
  6:    <assemblies>
  7:     <add assembly="mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/>
  8:    </assemblies>
  9:   </compilation>
 10:   <authentication mode="Forms">
 11:    <forms loginUrl="~/Account/Login.aspx" timeout="2880">
 12:     <credentials passwordFormat="Clear">
 13:      <user name="admin" password="N%nYhyEP~T{v6m" />
 14:     </credentials>
 15:    </forms>
 16:   </authentication>
 17:   <authorization>
 18:    <deny users="?" />
 19:   </authorization>
 20:    <membership defaultProvider="WebConfigMembershipProvider">
 21:    <providers >
 22:     <clear/>
 23:     <add name="WebConfigMembershipProvider" type="WebConfigMembershipProvider"/>
 24:     </providers>
 25:   </membership>
 26:   <profile>
 27:    <providers>
 28:     <clear/>
 29:     <add name="AspNetSqlProfileProvider" type="System.Web.Profile.SqlProfileProvider" connectionStringName="ApplicationServices" applicationName="/"/>
 30:    </providers>
 31:   </profile>
 32:   <roleManager enabled="false">
 33:    <providers>
 34:     <clear/>
 35:     <add name="AspNetSqlRoleProvider" type="System.Web.Security.SqlRoleProvider" connectionStringName="ApplicationServices" applicationName="/"/>
 36:     <add name="AspNetWindowsTokenRoleProvider" type="System.Web.Security.WindowsTokenRoleProvider" applicationName="/"/>
 37:    </providers>
 38:   </roleManager>
 39:  </system.web>
 40:  <system.webServer>
 41:   <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"/>
 42:  </system.webServer>
 43: ....
 44: </configuration>

Таким чином перша форма для незалогіненого юзера буде виглядати ось так:Для новачків може бути питання, а звідки з'явилося щось взагалі у каталозі Account, зокрема форма Login? Справа в тому, що ця форма утворюється автоматично при утворенні ASP.NET проєкту:Зверніть увагу, що папка Account має свій власний конфіг, який дозволяє неаутентфікованому юзеру заходити до форми Register.


  1: <?xml version="1.0"?>
  2: <configuration>
  3:  
  4:  <location path="Register.aspx">
  5:   <system.web>
  6:    <authorization>
  7:     <allow users="*"/>
  8:    </authorization>
  9:   </system.web>
 10:  </location>
 11:  
 12:  <system.web>
 13:   <authorization>
 14:    <deny users="?"/>
 15:   </authorization>
 16:  </system.web>
 17:  
 18: </configuration>

Але мій сайт (з точки зору безпеки) не має можливості реєстрації нових юзерів, він працює лише по тим самим логінам, які я сам задав йому у конфігі. Тому і сам клас провайдера, до якого звертається вбудований у ASP.NET контрол на формі Login, виглядає дуже просто, я заповнив в ньому лише деякі методи.


  1: Imports Microsoft.VisualBasic
  2: Imports System.Configuration
  3: Imports System.Web.Configuration
  4: Imports System.Web.Security
  5:  
  6: Public Class WebConfigMembershipProvider
  7:   Inherits MembershipProvider
  8:  
  9:   Private _users As FormsAuthenticationUserCollection = Nothing
 10:   Private _passwordFormat As FormsAuthPasswordFormat
 11:  
 12:   Public Overloads Overrides Sub Initialize(name As String, config As System.Collections.Specialized.NameValueCollection)
 13:     MyBase.Initialize(name, config)
 14:     _passwordFormat = getPasswordFormat()
 15:   End Sub
 16:  
 17:   Public Overloads Overrides Function ValidateUser(username As String, password As String) As Boolean
 18:     Dim user = getUsers()(username)
 19:     If user Is Nothing Then
 20:       Return False
 21:     End If
 22:  
 23:     If _passwordFormat = FormsAuthPasswordFormat.Clear Then
 24:       If user.Password = password Then
 25:         Return True
 26:       End If
 27:     Else
 28:       If user.Password = FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(password, _passwordFormat.ToString()) Then
 29:         Return True
 30:       End If
 31:     End If
 32:  
 33:     Return False
 34:   End Function
 35:  
 36:   Protected Function getUsers() As FormsAuthenticationUserCollection
 37:     If _users Is Nothing Then
 38:       Dim section As AuthenticationSection = getAuthenticationSection()
 39:       Dim creds As FormsAuthenticationCredentials = section.Forms.Credentials
 40:       _users = section.Forms.Credentials.Users
 41:     End If
 42:     Return _users
 43:   End Function
 44:  
 45:   Protected Function getAuthenticationSection() As AuthenticationSection
 46:     Dim config As Configuration = WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration("~")
 47:     Return DirectCast(config.GetSection("system.web/authentication"), AuthenticationSection)
 48:   End Function
 49:  
 50:   Protected Function getPasswordFormat() As FormsAuthPasswordFormat
 51:     Return getAuthenticationSection().Forms.Credentials.PasswordFormat
 52:   End Function
 53:  
 54:   Public Overrides Property ApplicationName As String
 55:     Get
 56:  
 57:     End Get
 58:     Set(value As String)
 59:  
 60:     End Set
 61:   End Property
 62:  
 63:   Public Overrides Function ChangePassword(username As String, oldPassword As String, newPassword As String) As Boolean
 64:  
 65:   End Function
 66:  
 67:   Public Overrides Function ChangePasswordQuestionAndAnswer(username As String, password As String, newPasswordQuestion As String, newPasswordAnswer As String) As Boolean
 68:  
 69:   End Function
 70:  
 71:   Public Overrides Function CreateUser(username As String, password As String, email As String, passwordQuestion As String, passwordAnswer As String, isApproved As Boolean, providerUserKey As Object, ByRef status As System.Web.Security.MembershipCreateStatus) As System.Web.Security.MembershipUser
 72:  
 73:   End Function
 74:  
 75:   Public Overrides Function DeleteUser(username As String, deleteAllRelatedData As Boolean) As Boolean
 76:  
 77:   End Function
 78:  
 79:   Public Overrides ReadOnly Property EnablePasswordReset As Boolean
 80:     Get
 81:  
 82:     End Get
 83:   End Property
 84:  
 85:   Public Overrides ReadOnly Property EnablePasswordRetrieval As Boolean
 86:     Get
 87:  
 88:     End Get
 89:   End Property
 90:  
 91:   Public Overrides Function FindUsersByEmail(emailToMatch As String, pageIndex As Integer, pageSize As Integer, ByRef totalRecords As Integer) As System.Web.Security.MembershipUserCollection
 92:  
 93:   End Function
 94:  
 95:   Public Overrides Function FindUsersByName(usernameToMatch As String, pageIndex As Integer, pageSize As Integer, ByRef totalRecords As Integer) As System.Web.Security.MembershipUserCollection
 96:  
 97:   End Function
 98:  
 99:   Public Overrides Function GetAllUsers(pageIndex As Integer, pageSize As Integer, ByRef totalRecords As Integer) As System.Web.Security.MembershipUserCollection
 100:  
 101:   End Function
 102:  
 103:   Public Overrides Function GetNumberOfUsersOnline() As Integer
 104:  
 105:   End Function
 106:  
 107:   Public Overrides Function GetPassword(username As String, answer As String) As String
 108:  
 109:   End Function
 110:  
 111:   Public Overloads Overrides Function GetUser(providerUserKey As Object, userIsOnline As Boolean) As System.Web.Security.MembershipUser
 112:  
 113:   End Function
 114:  
 115:   Public Overloads Overrides Function GetUser(username As String, userIsOnline As Boolean) As System.Web.Security.MembershipUser
 116:  
 117:   End Function
 118:  
 119:   Public Overrides Function GetUserNameByEmail(email As String) As String
 120:  
 121:   End Function
 122:  
 123:   Public Overrides ReadOnly Property MaxInvalidPasswordAttempts As Integer
 124:     Get
 125:  
 126:     End Get
 127:   End Property
 128:  
 129:   Public Overrides ReadOnly Property MinRequiredNonAlphanumericCharacters As Integer
 130:     Get
 131:  
 132:     End Get
 133:   End Property
 134:  
 135:   Public Overrides ReadOnly Property MinRequiredPasswordLength As Integer
 136:     Get
 137:  
 138:     End Get
 139:   End Property
 140:  
 141:   Public Overrides ReadOnly Property PasswordAttemptWindow As Integer
 142:     Get
 143:  
 144:     End Get
 145:   End Property
 146:  
 147:   Public Overrides ReadOnly Property PasswordFormat As System.Web.Security.MembershipPasswordFormat
 148:     Get
 149:  
 150:     End Get
 151:   End Property
 152:  
 153:   Public Overrides ReadOnly Property PasswordStrengthRegularExpression As String
 154:     Get
 155:  
 156:     End Get
 157:   End Property
 158:  
 159:   Public Overrides ReadOnly Property RequiresQuestionAndAnswer As Boolean
 160:     Get
 161:  
 162:     End Get
 163:   End Property
 164:  
 165:   Public Overrides ReadOnly Property RequiresUniqueEmail As Boolean
 166:     Get
 167:  
 168:     End Get
 169:   End Property
 170:  
 171:   Public Overrides Function ResetPassword(username As String, answer As String) As String
 172:  
 173:   End Function
 174:  
 175:   Public Overrides Function UnlockUser(userName As String) As Boolean
 176:  
 177:   End Function
 178:  
 179:   Public Overrides Sub UpdateUser(user As System.Web.Security.MembershipUser)
 180:  
 181:   End Sub
 182: End Class

Методи пусті, бо утворюються вони самі, як тільки вводиш Public Overloads Overrides Sub Initialize і клацаєш Enter, всі необхідні методи студія утворить самостійно. А щоб написати ці декілька дуже важливих стрічок у цьому класі, я подивився у дебагері порядок виклику методів, та що до них приходить у параметрах, коли вони викликаються з середовища ASP.NET.
2. Доступ до даних зі сторінки Excel.

Сайтік, який я зробив, потребує доступа до даних на сторінці Excel. Для того, щоб досягнути це у середовище ASP.NET потрібно зробити наступні кроки:


Я зробив цей сайт таким чином, на першій формі лише завантажуються всі дані з листа Excel та зберігаються у Session. Тобто форма має лише три контрола.Код форми набагато цікавіший, у ньому ви можете побачити весь механізм запросу до сторінок Excel за допомогою провайдерів Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 та Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.


  1: Partial Class _Default
  2:   Inherits System.Web.UI.Page
  3:  
  4:   Public SessionName As String
  5:   Dim DT As Data.DataTable
  6:  
  7:   Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load
  8:     If Not IsPostBack Then
  9:       If Session("SessionName") IsNot Nothing And Session("DT") IsNot Nothing Then
 10:         Dim DT As Data.DataTable = DirectCast(Session("DT"), Data.DataTable)
 11:         GridView1.DataSource = DT
 12:         GridView1.DataBind()
 13:       End If
 14:     End If
 15:   End Sub
 16:  
 17:  
 18:   Protected Sub btnUpload_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles btnUpload.Click
 19:     If FileUpload1.HasFile Then
 20:       Try
 21:         SessionName = Guid.NewGuid.ToString
 22:         Dim FileName As String = SessionName
 23:         Dim Extension As String = IO.Path.GetExtension(FileUpload1.PostedFile.FileName)
 24:         Dim FolderPath As String = ConfigurationManager.AppSettings("FolderPath")
 25:         Dim FilePath As String = Server.MapPath(FolderPath + FileName)
 26:         FileUpload1.SaveAs(FilePath)
 27:         Import_To_Grid(FilePath, Extension)
 28:       Catch ex As Exception
 29:         lErr1.Text = ex.Message
 30:       End Try
 31:     End If
 32:   End Sub
 33:  
 34:   Private Sub Import_To_Grid(ByVal FilePath As String, ByVal Extension As String)
 35:     Dim conStr As String = ""
 36:     Select Case Extension
 37:       Case ".xls"
 38:         'Excel 97-03
 39:         conStr = ConfigurationManager.ConnectionStrings("Excel03ConString").ConnectionString()
 40:       Case ".xlsx"
 41:         'Excel 07
 42:         conStr = ConfigurationManager.ConnectionStrings("Excel07ConString").ConnectionString()
 43:     End Select
 44:     conStr = String.Format(conStr, FilePath)
 45:     Dim connExcel As New Data.OleDb.OleDbConnection(conStr)
 46:     Dim cmdExcel As New Data.OleDb.OleDbCommand()
 47:     cmdExcel.Connection = connExcel
 48:     'Get the name of First Sheet
 49:     connExcel.Open()
 50:     Dim dtExcelSchema As Data.DataTable
 51:     dtExcelSchema = connExcel.GetOleDbSchemaTable(Data.OleDb.OleDbSchemaGuid.Tables, Nothing)
 52:     Dim SheetName As String = dtExcelSchema.Rows(0)("TABLE_NAME").ToString()
 53:     connExcel.Close()
 54:     'Read Data from First Sheet
 55:     connExcel.Open()
 56:     cmdExcel.CommandText = "SELECT * From [" & SheetName & "]"
 57:     'fill data to DataAdapter
 58:     Dim DA As New Data.OleDb.OleDbDataAdapter
 59:     DT = New Data.DataTable
 60:     DA.SelectCommand = cmdExcel
 61:     DT.Columns.Add("Num")
 62:     DA.Fill(DT)
 63:     connExcel.Close()
 64:     DT.Columns.Add("Result")
 65:     DT.Columns.Add("ResultDate")
 66:     '
 67:     For i As Integer = 0 To DT.Rows.Count - 1
 68:       DT.Rows(i)(0) = i
 69:     Next
 70:     'Bind Data to GridView
 71:     'GridView1.Caption = IO.Path.GetFileName(FilePath)
 72:     GridView1.DataSource = DT
 73:     GridView1.DataBind()
 74:     '
 75:     Session("SessionName") = SessionName
 76:     Session("DT") = DT
 77:   End Sub
 78:  
 79:   Protected Sub PageIndexChanging(ByVal sender As Object, ByVal e As GridViewPageEventArgs)
 80:     Dim FolderPath As String = ConfigurationManager.AppSettings("FolderPath")
 81:     Dim FileName As String = GridView1.Caption
 82:     Dim Extension As String = IO.Path.GetExtension(FileName)
 83:     Dim FilePath As String = Server.MapPath(FolderPath + FileName)
 84:     Import_To_Grid(FilePath, Extension)
 85:     GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex
 86:     GridView1.DataBind()
 87:   End Sub
 88:  
 89:  
 90: End Class

На цьому скрині DataTable можна побачити, що дані прочитались досить коректно, якщо не рахувати першу колонку, яку провайдер вважає за назву колонки.А ось у зворотному напрямку - зі свого сайта в Excel я роблю звичайно через CSV:  1:  
  2: Partial Class Result
  3:   Inherits System.Web.UI.Page
  4:  
  5:   Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load
  6:     If Not IsPostBack Then
  7:       If Session("SessionName") IsNot Nothing And Session("DT") IsNot Nothing Then
  8:         lId.Text = Session("SessionName")
  9:         lRow.Text = DirectCast(Session("DT"), Data.DataTable).Rows.Count - 1
 10:       Else
 11:         Response.Redirect("Default.aspx")
 12:       End If
 13:     End If
 14:   End Sub
 15:  
 16:   Protected Sub Button1_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 17:     If Session("SessionName") IsNot Nothing And Session("DT") IsNot Nothing Then
 18:       Dim DT As Data.DataTable = DirectCast(Session("DT"), Data.DataTable)
 19:       Dim SessionName As String = Session("SessionName")
 20:       Dim Fname As String = "Report_" & Now.ToString("yyMMdd_HHmm", Globalization.CultureInfo.InvariantCulture)
 21:       '
 22:       Dim SB = New StringBuilder()
 23:       For Each OneRow As Data.DataRow In DT.Rows
 24:         SB.AppendLine(OneLineFromRow(OneRow))
 25:       Next
 26:       '
 27:       HttpContext.Current.Response.Clear()
 28:       HttpContext.Current.Response.ClearHeaders()
 29:       HttpContext.Current.Response.ClearContent()
 30:       HttpContext.Current.Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" & Fname & ".csv")
 31:       HttpContext.Current.Response.ContentType = "text/csv"
 32:       HttpContext.Current.Response.ContentEncoding = Encoding.GetEncoding("Windows-1251")
 33:       HttpContext.Current.Response.Write(SB.ToString())
 34:       HttpContext.Current.Response.Flush()
 35:       HttpContext.Current.Response.End()
 36:     End If
 37:   End Sub
 38:  
 39:   Function OneLineFromRow(OneRow As Data.DataRow) As String
 40:     Dim CsvRow As New StringBuilder()
 41:     For j As Integer = 0 To OneRow.Table.Columns.Count - 1
 42:       If j <> 0 Then
 43:         CsvRow.Append(",")
 44:       End If
 45:       Dim ColumnValue As Object = OneRow(j)
 46:       If ColumnValue Is Nothing Then
 47:         CsvRow.Append("")
 48:       Else
 49:         Dim ColumnStringValue As String = ColumnValue.ToString()
 50:         Dim CleanedColumnValue As String = CleanCSVString(ColumnStringValue)
 51:         If ColumnValue.[GetType]() = GetType(String) AndAlso Not columnStringValue.Contains(",") Then
 52:           ' Prevents a number stored in a string from being shown as 8888E+24 in Excel. Example use is the AccountNum field in CI that looks like a number but is really a string.
 53:           CleanedColumnValue = CleanedColumnValue
 54:         End If
 55:         CsvRow.Append(cleanedColumnValue)
 56:       End If
 57:     Next
 58:     Return CsvRow.ToString
 59:   End Function
 60:  
 61:   Function CleanCSVString(input As String) As String
 62:     Return """" + input.Replace("""", """""").Replace(vbCr & vbLf, " ").Replace(vbCr, " ").Replace(vbLf, "") + """"
 63:   End Function
 64: End Class

3. Трекінг почтових відправлень.

Ну й останнє питання цього невеличкого сайтіку, яким чином законектитися до сервісу трекінга почтових відправлень і як з ним працювати. Зверніть увагу, що це загальні засоби, точно таким чином можна працювати, наприклад, і з UPS World Wide.

По-перше, я поставив у своєї програмі лінк на зовнішні сервіс трекінга і отримав опис зовнішнього web-сервісу.Подруге, я подивився на дані, яки мені видає сервіс.А далі вже зробив ось таку форму, яка дозволяє оператору побачити корректність завантаження Excel-Файла та почати роботу з якогось місяця.Самє код цієї форми звертається до почтового web-сервісу і робить трекінг почтових відправлень. Результат трекінгу код цієї форми вписує у заздалегідь підготовану колонку.


  1:  
  2: Partial Class Result
  3:   Inherits System.Web.UI.Page
  4:  
  5:   Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load
  6:     If Not IsPostBack Then
  7:       If Session("SessionName") IsNot Nothing And Session("DT") IsNot Nothing Then
  8:         lId.Text = Session("SessionName")
  9:         lRow.Text = DirectCast(Session("DT"), Data.DataTable).Rows.Count - 1
 10:       Else
 11:         Response.Redirect("Default.aspx")
 12:       End If
 13:     End If
 14:   End Sub
 15:  
 16:   Protected Sub Button1_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 17:     If Session("SessionName") IsNot Nothing And Session("DT") IsNot Nothing Then
 18:       Dim DT As Data.DataTable = DirectCast(Session("DT"), Data.DataTable)
 19:       Dim SessionName As String = Session("SessionName")
 20:       Dim Fname As String = "Report_" & Now.ToString("yyMMdd_HHmm", Globalization.CultureInfo.InvariantCulture)
 21:       '
 22:       Dim SB = New StringBuilder()
 23:       For Each OneRow As Data.DataRow In DT.Rows
 24:         SB.AppendLine(OneLineFromRow(OneRow))
 25:       Next
 26:       '
 27:       HttpContext.Current.Response.Clear()
 28:       HttpContext.Current.Response.ClearHeaders()
 29:       HttpContext.Current.Response.ClearContent()
 30:       HttpContext.Current.Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" & Fname & ".csv")
 31:       HttpContext.Current.Response.ContentType = "text/csv"
 32:       HttpContext.Current.Response.ContentEncoding = Encoding.GetEncoding("Windows-1251")
 33:       HttpContext.Current.Response.Write(SB.ToString())
 34:       HttpContext.Current.Response.Flush()
 35:       HttpContext.Current.Response.End()
 36:     End If
 37:   End Sub
 38:  
 39:   Function OneLineFromRow(OneRow As Data.DataRow) As String
 40:     Dim CsvRow As New StringBuilder()
 41:     For j As Integer = 0 To OneRow.Table.Columns.Count - 1
 42:       If j <> 0 Then
 43:         CsvRow.Append(",")
 44:       End If
 45:       Dim ColumnValue As Object = OneRow(j)
 46:       If ColumnValue Is Nothing Then
 47:         CsvRow.Append("")
 48:       Else
 49:         Dim ColumnStringValue As String = ColumnValue.ToString()
 50:         Dim CleanedColumnValue As String = CleanCSVString(ColumnStringValue)
 51:         If ColumnValue.[GetType]() = GetType(String) AndAlso Not columnStringValue.Contains(",") Then
 52:           ' Prevents a number stored in a string from being shown as 8888E+24 in Excel. Example use is the AccountNum field in CI that looks like a number but is really a string.
 53:           CleanedColumnValue = CleanedColumnValue
 54:         End If
 55:         CsvRow.Append(cleanedColumnValue)
 56:       End If
 57: Partial Class Process
 58:   Inherits System.Web.UI.Page
 59:  
 60:   Public SessionName As String
 61:   Dim DT As Data.DataTable
 62:  
 63:   Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load
 64:     If Not IsPostBack Then
 65:       SrvLogin.Text = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("ServiceLogin").ToString
 66:       SrvPass.Text = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("ServicetPass").ToString
 67:       If Session("SessionName") IsNot Nothing And Session("DT") IsNot Nothing Then
 68:         SessionName = Session("SessionName")
 69:         lId.Text = SessionName
 70:         DT = DirectCast(Session("DT"), Data.DataTable)
 71:         lRow.Text = DT.Rows.Count - 1
 72:         ToRow.Text = 10
 73:         For j As Integer = 0 To DT.Columns.Count - 1
 74:           Dim ColumnValue1 As Object = DT.Rows(1)(j)
 75:           Dim ColumnValue2 As Object = DT.Rows(2)(j)
 76:           Dim ColumnValue3 As Object = DT.Rows(3)(j)
 77:           Dim ColumnStringValue1 As String = ColumnValue1.ToString()
 78:           Dim ColumnStringValue2 As String = ColumnValue2.ToString()
 79:           Dim ColumnStringValue3 As String = ColumnValue3.ToString()
 80:           If ColumnStringValue1.Length = 14 And ColumnStringValue2.Length = 14 And ColumnStringValue3.Length = 14 Then
 81:             ColumnNum.Text = j
 82:             ColumnNum.Enabled = False
 83:           End If
 84:         Next
 85:       Else
 86:         Response.Redirect("Default.aspx")
 87:       End If
 88:     End If
 89:   End Sub
 90:  
 91:   Protected Sub Button1_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 92:     If Session("SessionName") IsNot Nothing And Session("DT") IsNot Nothing Then
 93:       DT = DirectCast(Session("DT"), Data.DataTable)
 94:       lErr1.Text = ""
 95:       Try
 96:         '
 97:         Dim X As New PostTrackingSingle.OperationHistory12Client
 98:         Dim PostRequest As New PostTrackingSingle.OperationHistoryRequest
 99:         Dim PostHeader As New PostTrackingSingle.AuthorizationHeader
 100:         PostHeader.login = SrvLogin.Text
 101:         PostHeader.password = SrvPass.Text
 102:         For i As Integer = CInt(FromRow.Text) To Math.Min(DT.Rows.Count - 1, CInt(ToRow.Text))
 103:           PostRequest.Barcode = DT.Rows(i)(CInt(ColumnNum.Text))
 104:           Try
 105:             Dim Y As PostTrackingSingle.OperationHistoryRecord() = X.getOperationHistory(PostRequest, PostHeader)
 106:             If Y IsNot Nothing Then
 107:               If Y.Count > 0 Then
 108:                 Dim LastOper As PostTrackingSingle.OperationParameters = Y(Y.Count - 1).OperationParameters
 109:                 If LastOper.OperType.Name = "Вручение" Then
 110:                   DT.Rows(i)(DT.Columns.Count - 2) = "Вручение"
 111:                   DT.Rows(i)(DT.Columns.Count - 1) = LastOper.OperDate.ToString(Globalization.CultureInfo.GetCultureInfo("RU-ru"))
 112:                 Else
 113:                   DT.Rows(i)(DT.Columns.Count - 2) = LastOper.OperType.Name
 114:                   DT.Rows(i)(DT.Columns.Count - 1) = LastOper.OperDate.ToString(Globalization.CultureInfo.GetCultureInfo("RU-ru"))
 115:                 End If
 116:               End If
 117:             End If
 118:           Catch ex As System.ServiceModel.FaultException
 119:             lErr1.Text = lErr1.Text & "<br>" & PostRequest.Barcode & ":" & ex.Message
 120:           End Try
 121:           'PostRequest.Barcode = "14001207332324"
 122:           System.Threading.Thread.Sleep(CInt(Delay.Text) * 100)
 123:         Next
 124:       Catch ex As Exception
 125:         lErr1.Text = ex.Message
 126:       End Try
 127:       '
 128:       GridView1.DataSource = DT
 129:       GridView1.DataBind()
 130:     Else
 131:       lErr1.Text = lErr1.Text & "session experied"
 132:     End If
 133:  
 134:   End Sub
 135:  
 136:   Protected Sub PageIndexChanging(ByVal sender As Object, ByVal e As GridViewPageEventArgs)
 137:     GridView1.DataSource = DirectCast(Session("DT"), Data.DataTable)
 138:     GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex
 139:     GridView1.DataBind()
 140:   End Sub
 141: End Class
 142:  
 143:     Next
 144:     Return CsvRow.ToString
 145:   End Function
 146:  
 147:   Function CleanCSVString(input As String) As String
 148:     Return """" + input.Replace("""", """""").Replace(vbCr & vbLf, " ").Replace(vbCr, " ").Replace(vbLf, "") + """"
 149:   End Function
 150: End Class

Цей код потім декілька разів поліпшувався, але це не важливо, принципова основа (1) роботи з сервісами, (2) з провайдером, та (3) з Excel, яку ви бачите на цієї сторінці, була зроблена за один день і вже більше не змінювалася.

Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23
Link to this page: //www.vb-net.com/PostTracker/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>